สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมภาควิชาการให้แก่ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาในการ สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิฯ ของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการบริหารศาละยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ มอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต “กิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด ๑๙” ศาลจังหวัดรนะอง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดระนองร่วมพิธีเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดระนองเข้าประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาในการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิฯ ทางระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image