Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
Office of The Chief Judge of Region 8
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบimage

image เอกสารแนบ