สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

ส่วนวิชาการและงานคดี