Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลในเขตอำนาจ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ศาลแรงงานภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8)image

image เอกสารแนบ