Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕image

image เอกสารแนบ