Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประธานพิธีประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗image

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประธานพิธีประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดพิธีประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ มีนายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และให้พรผู้พิพากษาและข้าราชการในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ทั้งนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ กล่าวคำอวยพรแก่ผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image