Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณี”image

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.45 นาฬิกา นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณี” ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  ซึ่งกำหนดฝึกอบรมวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มีความเข้าใจในบทบาทของผู้ให้คำปรึกษา และได้รับการฝึกฝนทักษะในการให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีสำหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล
ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image