Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประธานพิธีประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันในศาลชั้นต้น ร่วมประชุมติดตาม รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง จำหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ตามนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรมทาง online และการสร้างภาพด้วย AI (AI Text to Image Generator) นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณี”
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประธานพิธีประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันในศาลชั้นต้น ร่วมประชุมติดตาม รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง จำหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอม นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณี”
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลในเขตอำนาจ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ศาลแรงงานภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รวมหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ทุนการศึกษา / ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image