Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง จำหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอม นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดเกาะสมุยพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการบริการของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง ผลการพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริการของศาลในสังกัดภาคโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง จำหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอม นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดเกาะสมุยพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการบริการของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง ผลการพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริการของศาลในสังกัดภาคโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลในเขตอำนาจ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ศาลแรงงานภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รวมหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ทุนการศึกษา / ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image