Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมสนทนาประเด็นประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และศาลในเขตอำนาจ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ศาลแรงงานภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘) การจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมสนทนาประเด็นประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มอบหมายให้นายชาติชาย สุขไสย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนให้ศาลในสังกัดดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลในเขตอำนาจ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ศาลแรงงานภาค ๘ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รวมหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ทุนการศึกษา / ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image