สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน