สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
  1. เพจ Facebook โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
  2. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

image เอกสารแนบ