สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๐๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

image เอกสารแนบ