Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันในศาลชั้นต้น ร่วมประชุมติดตาม รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์)image

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา นายก่อเกียรติ  สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 นายชาติชาย สุขไสย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  นางสาวณภัทร ปัญจพลพงศ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 8 นางสุภาวดี  เทพลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันในศาลชั้นต้น ร่วมประชุมติดตาม รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เพื่อส่งเสริมให้มีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในเขตอำนาจเพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image