สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประชุมและบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนของศาลยุติธรรม ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ